Met veel plezier mag ik voorzitter zijn van Netwerk ‘Wel thuis’ in Vianen. Dit netwerkt verenigt alle zorg- en vrijwilligersorganisaties die betrokken zijn bij kwetsbare volwassenen in de thuissituatie. Vanuit mijn expertise jaag ik het netwerk aan en help ik bij de doorontwikkeling ervan. Samen met de participanten uit het netwerk, ga ik de uitdagingen aan die op zorg- en vrijwilligersorganisaties afkomen in onze veranderende maatschappij.
Onderstaand artikel verscheen in februari 2020 op de website van Gemeente Vijfheerenlanden. Graag deel ik het hierbij ook op mijn eigen website.

Van eenzaamheid naar kwetsbaarheid

“Netwerk ‘Wel Thuis’ richtte zich in het verleden op oplossingen voor eenzaamheid onder ouderen in Vianen”, vertelt Petra. “Maar sinds anderhalf jaar houdt ons netwerk, eigenlijk meer een platform, zich bezig met alle problemen waarmee kwetsbare volwassenen in de thuissituatie te maken kunnen hebben. Je kunt dan denken aan armoede, financiële problemen en eenzaamheid, maar ook aan GGZ-problematiek en dementie. Alles dus wat mensen kwetsbaar maakt. In het netwerk wisselen we uit, denken we na over samenwerking en doen we aan kennisontwikkeling.”

Participatiemaatschappij

Petra: “Iedereen die met zorg te maken heeft, weet dat het ontstaan van ‘de participatiemaatschappij’ ertoe geleid heeft, dat er alleen professionele hulp wordt ingeschakeld als het niet anders kan. Daarmee is de rol van professionals en vrijwilligers veranderd. Er zijn meer taken bij mantelzorgers en vrijwilligers terecht gekomen en er wordt er een groter beroep gedaan op de omgeving. Maar veel mensen zijn daar nog niet op berekend.”

Decentralisaties

“Tijdens de decentralisaties is de verantwoordelijkheid voor ondersteuning van kwetsbare inwoners verschoven van de landelijke naar de gemeentelijke overheid”, vertelt Petra. “Nu schuiven die taken verder door in de richting van de gemeenschap. Er wordt meer verwacht van inwoners, vrijwilligers en mantelzorgers. Daarom is het nodig verder op zoek te gaan naar collectieve oplossingen voor problemen. Oplossingen op wijk- of buurtniveau dus, bijvoorbeeld gezamenlijke maaltijden in het buurthuis in plaats van tafeltje-dekje aan huis.”

Dubbele vergrijzing

Petra: “Tot slot speelt er nog zoiets als de dubbele vergrijzing. De consequentie daarvan is niet alleen dat er steeds meer ouderen in de wijk blijven wonen en dat die ouderen ook steeds ouder worden (met alle hulpvragen van dien). Een andere consequentie is dat de personeelstekorten binnen de zorg zullen stijgen door de pensionering van een fors aantal zorgprofessionals. Er ontstaan dus andersoortige problemen in de wijken die met minder zorgprofessionals en meer vrijwilligers, waaronder buren, opgevangen moeten gaan worden.”

Ontschotten

“Het is duidelijk dat de steeds veranderende maatschappij om een beter toegesneden benadering van de zorg voor kwetsbare inwoners vraagt”, zegt Petra. “De professionals en vrijwilligers binnen ons netwerk weten dat we de huidige vraagstukken alleen het hoofd kunnen bieden door in samenhang te werken. Daarom kijken we met elkaar verder dan het eigen kleine stukje van de puzzel en ontschotten we als het ware de zorg. Zo komen we – met meer vrijwillige inzet en met oog voor de grenzen aan die inzet – tot passende oplossingen.”

Met elkaar naar oplossingen

“Binnen ‘Wel Thuis’ signaleren we met alle zorg- en vrijwilligersorganisaties ontwikkelingen en vraagstukken. We kijken ze betekenen voor kwetsbare inwoners, naasten, professionals, vrijwilligers en de buurt. Verder zoeken we naar mogelijkheden om elkaar aan te vullen en te versterken. We leren van en denken met elkaar, zoeken werkbare oplossingen, doen aan deskundigheidsbevordering en empoweren elkaar. En uiteraard delen we onze bevindingen ook met de gemeente. En dat werkt.”

Vianen …. en verder

Petra: “Door wat we in Vianen met elkaar bereiken, ben ik ervan overtuigd dat onze werkwijze de organisatie van de zorg in andere plaatsen binnen Vijfheerenlanden ook vooruit zou kunnen helpen. Bent u als lezer nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie? Dan nodig ik u van harte uit contact met mij op te nemen.” Petra is bereikbaar via petra@horstconsult.nl of 06 – 1108 6858.