Tijdens een evaluatie wordt onderzocht of de beoogde doelen van een beleid,een proces, een project of een programma zijn bereikt. Het wordt duidelijk wat goed ging, wat beter kan en wat er geleerd kan worden van de ervaringen/resultaten tot nu toe. Ook wordt inzichtelijk hoe ‘fouten” de volgende keer voorkomen kunnen worden.

De wethouder van een middelgrote gemeente constateert dat het aantal oudere burgers de komende jaren in een rap tempo toeneemt. Gezien alle ontwikkelingen zoals een nieuwe groep ouderen, extramuralisering, decentralisatie enz. vraagt hij zich of het huidige beleidskader wel toereikend is om de uitdagingen aan te gaan. Samen met hem en de beleidsmedewerker komen we tot de conclusie dat het belangrijk is dat het huidige beleid met uitvoerders en “gebruikers” geëvalueerd wordt en dat er op grond van die evaluatie een nieuwe toekomstagenda wordt opgesteld. Ik krijg de opdracht om de evaluatie uit te voeren. In ronde tafelgesprekken spreek ik met uitvoerders en burgers die gebruik maken van het (welzijns)aanbod. Samen met hen onderzoek ik wat ze doen, wat de effecten van hun werk is en wat werkt en wat niet werkt. Door de interactieve ronde tafelgesprekken komt er een proces van reflectie, bezinning en vooruitkijken op gang. Mijn evaluatierapport geeft klip en klaar aan wat goed is en wat behouden “moet” worden. Het rapport geeft echter ook duidelijk aan welke onderdelen van het huidige beleid verandering behoeven en hoe de gemeente dat kan doen. Tijdens een afsluitende conferentie ligt ik de bevindingen toe en kijken we met alle betrokkenen welke vervolgacties nu al ingezet kunnen worden. De opdrachtgever (wethouder Zorg en Welzijn) en het “veld” zijn blij met de helder analyses en met de concrete adviezen voor een werkelijk toekomstbestendig en vernieuwend ouderenbeleid.

Een directeur van een grote NGO krijgt veel signalen dat een regiomanager niet functioneert. Vanwege de grote fysieke afstand en de tegenstrijdige berichten weet hij niet of de berichten kloppen. Hij wil een objectieve analyse van de problemen en een goed doordacht advies wat te doen in deze situatie. Ik krijg de opdracht om als onafhankelijk adviseur gesprekken aan te gaan met direct en indirect betrokkenen. Door hen te interviewen krijg ik zicht op wat er speelt. Ik vertel de directeur mijn bevindingen en adviseer wat in mijn ogen gewenste acties zijn. Tevens ben ik een sparringpartner hoe de bevindingen en de daaruit voortvloeiende acties gecommuniceerd worden met de diverse betrokkenen. De bestuurder is blij met een duidelijke diagnose en voelt zich gesteund bij zijn acties.

Een bureau heeft op verzoek van een provincie diverse projecten uitgevoerd. De provincie wil meer werkzaamheden aan het bureau uitbesteden maar wil zicht krijgen op de effecten en resultaten van de tot nu toe uitgevoerde projecten. Ik evalueer de uitgevoerde projecten en kom met concrete aanbevelingen en adviezen aan zowel het adviesbureau als de provincie.

Een gemeente heeft een ingrijpende organisatiewijziging doorgevoerd. Na enige jaren is er veel onvrede. De OR eist een evaluatie met daaraan gekoppeld een advies van een extern adviesbureau. Van der Horst Training en Consultancy krijgt het vertrouwen van de gemeentesecretaris en de OR. In een traject wordt de doorgevoerde reorganisatie onder de loep genomen. Aan het einde van het traject ligt er een heldere analyse en een concreet advies met noodzakelijke vervolgstappen. Het advies biedt zowel de gemeentesecretaris helderheid en handvatten om verder te gaan.