Training is een vorm van groepsbegeleiding waarin er gewerkt wordt aan het vergroten van het inzicht rond bepaalde vraagstukken. Tijdens een training kan er ook gewerkt worden aan het vergroten van communicatieve vaardigheden. Een workshop is geschikt als er in een kort tijdsbestek een specifiek concreet thema aan de orde moet worden gesteld.

De bestuurder van een grote maatschappelijke organisatie belt mij op en vraagt om een afspraak. Hij vindt dat medewerkers in zijn organisatie onvoldoende elkaar aanspreken. En door hun leidinggevende ook te weinig aangesproken worden. Hij vindt het belangrijk dat medewerkers elkaar complimenten geven. En dat medewerkers elkaar feed back geven. Ik ben benieuwd of zijn waarnemingen gedeeld worden door anderen in het bedrijf. Ik doe een klein ad random onderzoek en kom tot de conclusie dat er inderdaad een gesloten cultuur is. Iedereen doet zijn/haar eigen ding en de werksoort en werkomgeving stimuleert niet om met elkaar te communiceren. Er is geen sprake van onwil. Openheid zit niet in de bedrijfscultuur. De bestuurder gaat na overleg met mij het gesprek aan met de OR. De bestuurder gaat met de OR in gesprek over hoe hij de cultuur ervaart en welke knelpunten dat met zich mee brengt. De OR onderschrijft een deel van zijn waarnemingen en vindt het waardevol dat er aan verandering wordt gewerkt. Een open bedrijfscultuur is nodig om als organisatie scherp en alert te blijven. In overleg met de directeur, MT-leden en de OR maak ik een opleidingsplan waarbij iedere werknemer in de gelegenheid wordt gesteld om deel te nemen aan de tweedaagse training “Ik zeg wat ik te zeggen heb”. In de training worden de medewerkers gestimuleerd om dat wat ze te zeggen hebben op een duidelijke, concrete en constructieve manier naar buiten te brengen. De training wordt door 75 % van de medewerkers gevolgd. Iedereen doet vrijwillig en op persoonlijke titel mee. De training is een succes. Vrijwel alle deelnemers aan de training geven aan dat zij met e nieuwe inzichten en concrete tools aan de slag kunnen en willen.

De voorzitter van een beroep- en bezwarencommissie klopt bij mij aan. Via mijn site is hij mij op het spoor gekomen. Hij is niet tevreden met de wijze waarop de leden hun rol vervullen. Ik spreek met alle leden individueel en stel op grond van deze rondgang een training van een dag voor. Alle leden stemmen in met mijn trainingsvoorstel. Tijdens de sessie onderzoeken we de rol en taak van de commissie. We formuleren stapsgewijs wat dit vraagt van de leden aan focus/perspectief, houding, gedrag en inzet. Daarna leggen we dit “plaatje” neer in de groepen en kijken we waar de praktijk afwijkt van dit gewenste profiel. Samen formuleren we waar voor ieder lid de specifieke uitdaging ligt. Ieder commissielid weet wat hem/haar te doen staan. Daarnaast ligt er een specifieke opdracht voor de voorzitter. Aan het einde van de sessie wordt de balans opgemaakt. Er is hernieuwde energie, het onderlinge vertrouwen is gegroeid en ieder lid is blij met de concrete tips.

Een maatschappelijke organisatie organiseert een leergang/ontwikkeltraject vrouwelijk leiderschap voor vrouwen met (maatschappelijke) ambities. In dit traject verzorg ik de blokken die gaan over professionele profilering en personal branding. De deelneemsters bereiden zich d.m.v. huiswerkopdracht goed voor zodat de beschikbare tijd optimaal benut wordt. De vrouwen krijgen tijdens diverse opdrachten gerichte, indringende persoonlijke feed back van de collega- deelneemster en van mij als trainer. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op kwesties die de deelneemsters aangeven. Zoals omgaan met je onzekerheid, functioneren in een complexe omgeving, je ambities in crisis-tijd, omgaan met macht etc. De ervaringen en inzichten van de aanwezige vrouwen worden optimaal benut. En ik breng waar nodig mijn expertise in. Na afloop van het traject spreken de deelneemsters hun waardering uit voor de diepgang tijdens de trainingsdagen en de vruchtbare tips.

Een beleidsmedewerker van een middelgrote gemeente klopt bij mij aan. De stad is opgedeeld in diverse wijken. En in ieder wijk is een zgn. wijkteam. In een wijkteam zitten professionals die zich bezighouden met de vraagtukken schoon, heel en veilig. Het gemeentelijk beleid is onlangs herzien. De gemeente wil dat de wijkteams zich nadrukkelijk bezig gaan houden met sociale vraagstukken. En daarnaast wil de gemeente dat niet de professionals de problemen oplossen maar dat (groepen) burgers het heft in handen nemen. Ondersteund door de professionals van het wijkteam. De leden van de wijkteams staan op zich open voor de nieuwe opdracht maar hebben nog veel vragen en aarzelingen. Tijdens een viertal sessies met een tussenpauze van een maand gaan we aan de slag met de vraagstukken die rond deze transformatie opborrelen. Welke vraagstukken spelen op wijkniveau die de inzet van een wijkteam rechtvaardigen? Hoe betrekken en benutten we burgers bij sociale kwesties? Wat is de rol van de professional? Waar liggen de grenzen aan de burger- en vrijwilliger kracht? Wat betekent het voor de rol en positie van de professionals? Vragen te over. Aan het einde van het traject waren de leden van de wijkteams laaiend enthousiast. Men vond dat het traject nieuwe inspiratie en elan hadden opgeleverd. En dat de tips en adviezen die men tijdens iedere sessie had gekregen al gedurende het traject hun waarde hadden bewezen.

Voor een landelijke artsenorganisatie geef ik een workshop voor artsen in opleiding. Het onderwerp is bewust kiezen. Tijdens de workshop onderzoek ik samen met de aanwezigen wat er bij kiezen komt kijken. Onbewuste en bewuste “angsten” worden duidelijk.  Tevens worden persoonlijke kwaliteiten en waarden in beeld gebracht. De deelnemers krijgen tijdens de workshop diverse tips hoe zij zelf verantwoorde keuzes kunnen maken.

Drie ingenieurs moeten los van elkaar een workshop leiden over ontwikkelingen in hun vak. Zij hebben hier geen ervaring mee en zien op tegen het presentatiegedeelte en de interactie met het publiek. We plannen een dag. Ik help hen individueel bij het opzetten, invullen en structureren van de workshop. Daarnaast zetten ze de workshop neer. Ze krijgen concrete aandachtspunten en persoonlijke feed back. Ze voelen zich goed voorbereid om de workshops te geven.Leden van een medezeggenschapsraad van een school hebben het gevoel dat ze onvoldoende invloed hebben. Nadat ze dit een aantal keren in eigen kring aan de orde hebben gesteld roepen ze mijn hulp in. Tijdens de intake blijkt dat er meer speelt. Ik adviseer een training van 2 dagen met een tussenpoos van een maand. Beide dagen worden optimaal benut. De onderlinge dynamiek en de interactie met de bestuurder worden indringend aan de orde gesteld. Dit geeft helderheid en een nieuw perspectief. Daarnaast wordt een gemeenschappelijke visie uitgewerkt waardoor helder is waar de MR voor staat en gaat.

De leden van een beroepsorganisatie zijn ontevreden over de resultaten van de belangenbehartiging. Het bestuur en een delegatie van het bureau onderzoeken hoe de belangenbehartiging heeft plaatsgevonden, wat hier uit te leren valt. Aan het einde van de training is duidelijk welke aandachtspunten er zijn t.a.v. de belangenbehartiging en hoe de communicatie met de leden nu en in de toekomst wordt vorm gegeven.

Een groep huisartsen en hun ondersteuners bespreken de onderlinge samenwerking en krijgen concrete feed back waar verbetering en verandering mogelijk is.

Fractieleden van een politieke partij bepalen samen hun doelen en hoe zij hun invloed kunnen laten gelden. Daarnaast maken zij concrete afspraken hoe zij de onderlinge interactie kunnen verbeteren.

Kaderleden bij een vakbond leren in een tweedaagse training hoe ze hun eigen “bond” effectief onder de aandacht kunnen brengen van potentiële leden.

Het team Communicatie en Voorlichting bij een branche-organisatie is ontevreden over het werkoverleg. Het duurt te lang, teamleden voelen zich niet gehoord en begrepen. Ik spreek met het team af dat ik een werkoverleg observeer. Na afloop deel ik mijn waarnemingen en geef ik concrete tips aan ieder teamlid. Na enige maanden “oefenen in de praktijk” woon ik weer een werkoverleg bij. Een aantal tips worden moeiteloos in de praktijk gebracht. Andere adviezen blijken lastiger toepasbaar. Met ieder teamlid bespreek ik wat ik gezien heb en geef ik concrete handvatten hoe zij de adviezen daadwerkelijk kunnen “in trainen”.

De leden van een gemeenteraad uiten hun ontevredenheid over het vergaderproces. De vergaderingen zijn langdradig en er is onvoldoende dynamiek. Tijdens een training krijgt men inzicht wat de eigen “bijdrage” is aan de geconstateerde problemen. Ieder raadslid krijgt concrete feed back hoe het eigen functioneren verbeterd kan worden.

Voor een artsenorganisatie verzorg ik samen met een HRM-adviseur een training leidinggeven voor praktijkhouders. Aan de hand van eigen, actuele situaties krijgen de artsen en praktijkmanagers concrete tips en adviezen waar ze meteen mee aan de slag kunnen.